ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

"กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)"

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

25670202 01

25670202 04

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร/ดูรายละเอียด