วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.00 - 15.30 นายแพทย์สวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 12

และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลตะโหมดหลังสถานการณ์อุทกภัย

inf 25660118 01