แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข(ดูเอกสาร)

ดูรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3HbPlvR หรือ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

หรือ รหัสคิวอาร์(QR-Code)

qr1